BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | DORADCA PODATKOWY

 

Promocja Smart Start 2022 

 

SPRAWDŹ

ILE MOŻESZ ZYSKAĆ?

 

+48 512 436 830 

 

doradca podatkowy warszawa

Plik kontrolny JPK_VAT. Obowiązki mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT, w tym mikroprzedsiębiorcy, będą zobowiązani do przesyłania organom podatkowym pliku kontrolnego JPK_VAT w formie elektronicznej. Oznacza to również obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT) przez tych podatników. JPK_VAT nie będą musieli składać natomiast ci przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów (art. 113 ust.1 i 9) lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w art.43 ust.1 ustawy o VAT.

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez wcześniejszego wezwania organu podatkowego.

Jak utworzyć i wysłać JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy oraz danych, które dotyczą wystawionych przez podatnika dokumentów sprzedażowych oraz otrzymanych dokumentów zakupowych stanowiących podstawę do rozliczenia podatku VAT. JPK_VAT powinien odzwierciedlać dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży i być zgodny z danymi ujętymi w składanej przez podatnika deklaracji VAT.

Podatnik, który sam rozlicza VAT i nie korzysta z usług biura rachunkowego lub profesjonalnych programów księgowych, które umożliwiają wygenerowanie i wysłanie JPK_VAT, może skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Do samodzielnego wysyłania plików JPK_VAT potrzebny będzie certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo).

Po wysłaniu JPK_VAT należy pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK), który potwierdzi odbiór pliku oraz sprawdzi status dostarczonego dokumentu.

Klienci Biura Rachunkowego Smart Tax usługę wysłania pliku JPK_VAT otrzymują już w podstawowym abonamencie Standard.

JPK_VAT przy rozliczeniach kwartalnych podatku VAT

Przepisy dotyczące generowania i dostarczania organom podatkowym JPK_VAT wskazują jednoznacznie, że obowiązek ten należy wykonywać w terminie do 25 dnia po danym miesiącu. A to oznacza, że JPK_VAT co miesiąc wysyłać muszą również ci podatnicy, którzy deklaracje VAT sporządzają kwartalnie (VAT-7K) oraz kwartalnie płacą podatek od towarów i usług.

Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT?

Należy pamiętać, że plik kontrolny JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

 

Podstawa prawna

Art. 82 par. 1b Ordynacja podatkowa
Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Jak dokonać wyboru lub zmiany formy opodatkowania?

Osoby fizyczne rozpoczynające lub kontynuujące działalność gospodarczą w 2016 roku mają prawo do wyboru formy opodatkowania. W aktualnym stanie prawnym jednak tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać optymalną dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez złożenie stosownego w tej sprawie oświadczenia (lub wniosku o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową) zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z rejestracją samej firmy. Odbywa się to poprzez wypełnienie stosownej rubryki w formularzu oznaczonym symbolem CEIDG-1.

Czytaj więcej: Jak dokonać wyboru lub zmiany formy opodatkowania?

Wady i zalety podatku liniowego

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, zarówno ten rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, jak też ją kontynuujący w kolejnym roku podatkowym, stoi przed poważnym dylematem wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania. Ustawodawca przewidział bowiem, że podatnik może rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, w postaci ryczałtu ewidencjonowanego lub też karty podatkowej.  Każda z tych form opodatkowania ma swoje wady i zalety, choć raczej należałoby w tym przypadku mówić o możliwościach i ograniczeniach. O tym bowiem, czy i kiedy warto skorzystać z takiej a nie innej formy opodatkowania decydują specyficzne, indywidualne i właściwe tylko danemu przedsiębiorcy uwarunkowania. Jest to trudny wybór przy którym warto skorzystać z porady doradcy podatkowego.

Czytaj więcej: Wady i zalety podatku liniowego

Spis z natury na koniec roku podatkowego

Do przeprowadzenia spisu z natury (remanentu) na koniec obecnego roku podatkowego oraz na początek następnego roku podatkowego zobowiązani są zarówno podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów (rozliczenie podatku na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego), jak też  prowadzący ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany). Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik to np. psychoterapeuta prowadzący wyłącznie działalność usługową w zakresie poprawy zdrowia, który nie dokonuje zakupu towarów czy materiałów do działalności handlowej lub wytwórczej.

Czytaj więcej: Spis z natury na koniec roku podatkowego