BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA URSUS | DORADCA PODATKOWY

 

Promocja Smart Start 2022 

 

SPRAWDŹ

ILE MOŻESZ ZYSKAĆ?

 

+48 512 436 830 

 

doradca podatkowy warszawa

Jak dokonać wyboru lub zmiany formy opodatkowania?

Osoby fizyczne rozpoczynające lub kontynuujące działalność gospodarczą w 2016 roku mają prawo do wyboru formy opodatkowania. W aktualnym stanie prawnym jednak tylko podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać optymalną dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez złożenie stosownego w tej sprawie oświadczenia (lub wniosku o zastosowanie opodatkowania kartą podatkową) zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z rejestracją samej firmy. Odbywa się to poprzez wypełnienie stosownej rubryki w formularzu oznaczonym symbolem CEIDG-1.

Wybór formy opodatkowania przez podatnika, który otwiera firmę, może również nastąpić w innym trybie: poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Takie oświadczenie powinno zostać złożone z zachowaniem ustalonych przepisami terminów tj.:   

  • w przypadku wyboru podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ustawy o podatku od osób fizycznych oraz art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
  • w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej - przed rozpoczęciem działalności (art. 29 ust. 1 j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Nowy przedsiębiorca ma zatem możliwość wyboru sposobu w jaki poinformuje organ podatkowy o formie zastosowanego opodatkowania. Niewątpliwie złożenia oświadczenie w wraz z wnioskiem CEIDG-1 jest dużym ułatwieniem dla nowego przedsiębiorcy, który nie musi składać odrębnego wniosku do urzędu skarbowego. 

Takiego wyboru są natomiast pozbawieni podatnicy już posiadający firmę. Zmiana wcześniej wybranej formy opodatkowania może się odbywać wyłącznie na podstawie przepisów prawa podatkowego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, którego dotyczyć ma ta zmiana.

Oczywiście należy przy tym pamiętać , że decyzja o wyborze innej niż dotychczasowa formy opodatkowania, powinna być poprzedzona merytoryczna oceną, czy podatnik spełnia warunki uprawniające do jej stosowania. Szczególnie dotyczy to wyboru podatku liniowego oraz form zryczałtowanych, których stosowanie obwarowane jest wieloma wymogami. By uniknąć przykrych niespodzianek warto w tej sprawie zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania od 2016 roku także w CEIDG?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw podatkowych w 2016 zaczną obowiązywać nowe zasady zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z danej formy opodatkowania. Co ważne z zasad tych będą mogli skorzystać nie tylko nowi przedsiębiorcy, ale także już prowadzący własny biznes. I tak każda zmiana formy opodatkowania będzie mogła zostać dokonana przez podatnika nie tylko poprzez złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym, ale także na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli na formularzu CEIDG-1, którego złożenie jest o wiele prostsze, ponieważ może odbywać się elektronicznie, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie miasta lub gminy.

Niestety opisane regulacje prawne wejdą w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ ustawa ta została opublikowana 18 listopada 2015 r., regulacje te zaczną obowiązywać dopiero od 19 maja 2016 r. To sprawia, że mimo ich wejścia w życie w roku 2016, podatnicy będą mogli z dobrodziejstw nowych przepisów korzystać dopiero przy wyborze formy opodatkowania na rok 2017 i lata następne. Nie uległ bowiem zmianie termin na złożenie oświadczenia o wyborze lub rezygnacji z określonej formy opodatkowania (do 20 stycznia 2016 roku), który przypada w czasie obowiązywania zasad analogicznych jak w 2015 roku i latach poprzednich.

Pobierz wzór wniosku o zmianę formy opodatkowania